دسته: رفسنجان شناسی

آغاز عملیات اجرایی بازپیرایی میدان شهید عباس زاده رفسنجان

معاون شهرسازی وامورزیربنایی شهرداری رفسنجان از آغاز عملیات اجرایی بازپیرایی میدان شهید عباس زاده خبر داد.   سید علی پورباقری با بیان اینکه هدف از بازپیرایی میادین شهری، ارتقای کیفیت…